اخبار آزمون ها

آزمون صلاحیت بالینی پزشکان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد
رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود:

آزمون صلاحیت بالینی پزشکان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکان و دانشجویان پزشکی در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکى دانشگاه آزاد اسلامى شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب
آزمون های جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی به صورت سراسری برگزار شد
برای اولین بار در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

آزمون های جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی به صورت سراسری برگزار شد

آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی برای اولین بار در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی و موارد حراستی و امنیتی به صورت سراسری برگزار گردید.

ادامه مطلب